top of page

Announcements

 

Computer Private Courses “Office Skills” or Office Fundamentals


A specialized and trained teacher in one of the best universities of America and holds several international certifications in Microsoft Office 2007 and 2010, with an experience of 12 years and presently as a computer technology teacher, for several years in a quality international school, and other international foreign organizations in Tirana, intensively, practically and in in-depth, in:

1.many key disciplines of the computer programs,
2.technology tools,
3.internet usage and internet researches,
4.different ways how a wider range information and its original source can be found,
5.webpages and academic resources,
6.preparatory tests for students,
7.online libraries,
...etc.

...and the latest innovations in technology and web, fostering of creativity, at an advanced level of difficulty, that is absorbable, but can be adapted to any course and student level.

I offer private courses in computer formation including 5 programs-Office Skills-Computer Skills in the Office Package: Typing(typing with ten fingers), Word, Excel, Powerpoint, Outlook and Mail&Internet, for all age groups. Students will learn with a textbook prepared by the teacher.


Courses are offered with a recognized certificate issued from Ministry of Labour.

Respectfully,

Teacher Orkida Muça

Those interested should contact at: 0692240603 or send an email at orkida.muca@gmail.com.

Address: 50 m mbi Shkollën e Baletit, në rrugën "Mihal Grameno", te Market Viva, Tiranë.

 

==============================================

Orkida Muça
Basic Computer Formation Instructor/Trainer

ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training

prane AKZ CREATIVE STUDIO

Tirana/Albania

Tel: +355 4 450 40 84      

Mob: +355 69 22 40 603     

Email: orkida.muca@gmail.com,orkidam@hotmail.com

Web: www.orkidamuca.com

===============================================

Kurs Privat Excel 2019 i Avancuar Fizik dhe Online me Anydesk
Advanced Excel 2019 Private Course 
(Online-with Anydesk) Physical and Online

Mësuese me experiencë 20 vjeçare, në shkollë cilësore amerikane ndërkombëtare në Tiranë në lëndën e teknologjisë së kompjuterit dhe në organizata të tjera ndërkombëtare dhe të huaja në Tiranë dhe zotëron disa çertifikime ndërkombëtare në Microsoft Excel 2010 dhe Microsoft Excel 2016, e specializuar dhe e trajnuar në një nga universitet më të mira në Amerikë, intensivisht, në praktikë dhe në mënyrë të thelluar në:
 

1. Teknologjine e kompjuterit,
2. Excel i nivelit te larte dhe lidhja e tij me programe te tjera te paketes Microsoft Office,
3. Matematike e larte.

Detajet e kursit

... Ofroj KURSIN EXCEL I AVANCUAR në programin e plotë i cili zgjat 13 seanca me nga 1.5 orë për seancë dhe kushton 150 mijë të vjetra individual dhe në grup si dhe për stafe kompanish në grupe: 8 mijë të vjetra për person për seancë, minimumi 5 veta, ku përfshihen risitë më të fundit në programin Microsoft Excel 2019, në nivel vështirësie të avancuar dhe të asimilueshëm, por që mund të përshtatet sipas nivelit të kursit dhe nxënësit për të gjitha grupmoshat, dhe për llogaritarët, ekonomistët, financierët etj. që duan të perfeksiohen dhe të fitojnë aftësi të shkëlqyera të një niveli të lartë në Excelin e Avancuar ku do të vihen në praktikë të menduarit kritik dhe zgjidhja e problemeve me shembuj konkretë financiarë, të marra nga puna ne fushën e ekonomisë, tabela gjithpërfshirëse për praktikimin e formulave, filtrime dhe renditje të avancuara, një gamë të gjerë funksionesh të të ndryshme të avancuara matematikorë, statistikorë SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF AVERAGE IFS, IFS, funksionet e kërkimit dhe referencës VLOOKUP; HLOOKUP; XLOOK, funksionet e llogjike të kushteve(if statements) të thjeshtë dhe kompleksë si Funksionet IF të ndërfutur dhe funksionet IF në kombinim me funksionet llogjike AND dhe OR, përpunimin dhe vlefshmërinë e të dhënave Data Validation, llojet e gabimeve(Error Troubleshooting), auditimi i formulave dhe gjetja dhe korrigjimi i gabimeve me anë të mjeteve të revizionit me Formula Auditing si psh mjetet Evaluate Formula (Vlerësimit të Formulës) dhe Error Checking(Kontrollimin e gabimeve), funksionet e tekstit si psh. funksionet e thjeshta ne kombinim me funksione më të vështira si SEARCH dhe SUBSTITUTE, funksionet e tekstit, funksioni CONCATENATE i kombinuar me funksione të tjerë për nxjerrje të dhënash, funksioni TEXT dhe kombinimi i tij i fuqishëm në praktikë me funksione date, formate datash për të nxjerrë diferenca në kohë, data, etj. funksionet e datës, tabelat pivot, grafikët pivot, grafikë të avancuar, subtotalet, analizim të dhënash, etj. në ndihmesë të profesionit apo shkollës së tyre dhe të kenë sukses. Nxënësit do të pajisen me libër ndihmës "Excel i Avancuar 2016" të shkruar nga mësuesja.

Mësimi mund të zhvillohet edhe në Anglisht për nxënësit që i bëjnë mësimet në këtë gjuhë.

Kursin e ofroj me certifikatë të njohur nga Ministria e Financave të regjistruar dhe të liçencuar me të gjitha parametrat nga Qendra Adapt Kurse & Trajnime Prokreative në Tiranë. Ambjentet e zhvillimit të kursit janë shumë komode, me teknologjinë e fundit dhe kursi zhvillohet me prozhektor.

Me respekt,

Mësuesja Orkida Muça

Të interesuarit të kontaktojnë në: 0692240603 ose të dërgojnë email në orkida.muca@gmail.com.
Adresa: 50 m mbi Shkollën e Baletit, në rrugën "Mihal Grameno", te Market Viva, Tiranë.

Me respekt,

Instruktorja Orkida Muça

==============================================

Orkida Muça
Advanced Excel Trainer & Specialist

ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training

prane AKZ CREATIVE STUDIO

Tirana/Albania

Tel: +355 4 450 40 84      

Mob: +355 69 22 40 603     

Email: orkida.muca@gmail.com,orkidam@hotmail.com

Web: www.orkidamuca.com
===============================================


Cel. : 0692240603

Advanced Excel 2019 Private Course (Online-with Anydesk)Physical and Online


A specialized and trained teacher in one of the best universities of America and holds several international certifications in Microsoft Office 2007 and 2010, with an experience of 12 years and presently as a computer technology teacher, for several years in a quality international school, and other international foreign organizations in Tirana, intensively, practically and in in-depth, in:

1. Computer Technology,
2. Advanced Excel, and its connection with other programs of the Microsoft Office package,
3. Advanced Math,

... and the latest innovations on Microsoft Excel program, at an advanced level of difficulty, that is absorbable, but adaptable to any course and student level for all age groups and for accountants, economists, which need to master and acquire an excellent high order of skills of Advanced Microsoft Excel 2016 and put into practice critical thinking, and problem solving with concrete financial examples obtained from the work on the field of economics: extensive tables to practicing formulas, an array of advanced mathematical, statistical, lookup and reference functions, simple and complex if statements, types of errors and how to troubleshoot them, data processing, data validation, l formula auditing, finding and correcting errors with auditing tools, text functions, date functions, pivot tables, advanced graphs, groups and subtotals, etc. to facilitating their job or their schooling and becoming successful.

Students will learn with an "Advanced Excel 2016" textbook written by the teacher.

Courses are offered with a recognized certificate issued from the Ministry of Education issued from Ministry of Education and Labor from Adapt Kurse & Trajnime Prokreative Educational Research Center in Tirana, Albania.


Respectfully,

Teacher Orkida Muça

Those interested should contact at: 0692240603 or send an email at orkida.muca@gmail.com.
Address: At the Ballet School, 50 m on the right of BKT, rruga "Mihal Grameno", Market Viva, Tirana.

==============================================
Orkida Muça
Advanced Excel Trainer

ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training
prane
AKZ CREATIVE STUDIO
Tirana/Albania
Tel: +355 4 450 40 84
Mob: +355 69 22 40 603
Email: orkida.muca@gmail.com,orkidam@hotmail.com
Web: www.orkidamuca.com
===============================================

bottom of page